Warm, authentiek & vertrouwd

Algemene voorwaarden
Dit zijn de algemene voorwaarden van Freddie te Roller (actief onder bedrijfsnaam VoiceOver Freddie), voice-over en stemacteur, gevestigd in Amsterdam. KVK-nummer: 90273532. BTW-identificatienummer: NL004803163B44.
Wanneer opdrachtgever gebruikmaakt van de aangeleverde audio door opdrachtnemer, dient hij akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en/of opdrachtovereenkomst (schriftelijk of per e-mail) tussen de opdrachtnemer (Freddie te Roller) en de opdrachtgever. 

Opdrachtovereenkomsten en prijsafstemming
Opdrachten worden schriftelijk per e-mail of via andere schriftelijke communicatiemiddelen aanvaard en bevestigd. De overeengekomen prijs wordt vooraf duidelijk besproken en schriftelijk bevestigd. In sommige gevallen kan de opdrachtnemer vooraf een offerte sturen. Deze offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven in schriftelijke correspondentie of per e-mail. Als de opdrachtgever na het verstrijken van deze 14 dagen gebruik wenst te maken van het prijsvoorstel, zal er een nieuwe overeenkomst moeten worden besproken, waarbij tarieven eventueel kunnen zijn gewijzigd.
De overeenkomst wordt van kracht op het moment dat de opdrachtgever het prijsvoorstel per e-mail bevestigt. Binnen 24 uur na aanvaarding van het prijsvoorstel heeft de opdrachtgever het recht om kosteloos schriftelijk of per e-mail af te zien van de overeenkomst. Na deze periode is de opdrachtgever verplicht om 50% van de totaalprijs van de overeenkomst te voldoen.

Gebruik voice-over
De opdrachtgever geeft vooraf aan voor welke uitzendmedium de productie gebruikt gaat worden. Daarnaast wordt, in het geval van stemopnames bedoeld voor tv of radio, aangegeven of de opdracht voor een lokale, regionale of landelijke zender is bedoeld. Een lokale zender is een zender die in maximaal 1 gemeente te ontvangen is. Een regionale zender is alles wat daarbuiten valt en binnen een provincie te ontvangen is. Een landelijke zender is een zender die in minstens 4 provincies te ontvangen is. Internet is landelijk.
De opdrachtgever is verplicht de onder de overeenkomst vallende producties alléén voor het afgesproken doel en de afgesproken termijn te gebruiken. Als de opdrachtgever de producties voor een ander doel of afwijkende periode gebruikt, kan opdrachtnemer extra kosten in rekening brengen.

Offertes en leveringstermijnen kunnen altijd worden herzien als opdrachtnemer voor het uitvoeren van de opdracht, het volledig op te nemen script nog niet heeft kunnen inzien. Of als er zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Offertes en leveringstermijnen kunnen ook door opdrachtnemer worden herroepen als de werkzaamheden afwijken van wat door de opdrachtgever van tevoren is aangegeven. Het is niet toegestaan om als demo/test/stemvoorbeeld bedoelde opnames te gebruiken voor producties en uitzending.

Het is niet toegestaan eerder door Freddie te Roller ingesproken teksten te gebruiken voor andere producties, er nieuwe commercials/promo’s van te maken, of voor andere doeleinden te gebruiken dan waar ze oorspronkelijk voor zijn ingesproken.

Prijzen en tarieven
Voor alle producties worden vaste prijzen gehanteerd, tenzij van te voren anders is overeengekomen. Deze prijzen zijn gepubliceerd op de website www.voiceoverfreddie.com. De genoemde prijzen zijn altijd exclusief btw.
In deze tarieven zijn de kosten van het gebruik van de thuisstudio van opdrachtnemer inbegrepen. Eventuele overige kosten, zoals reiskosten (€0,21 per km), verblijfskosten en huur van specifiek benodigde apparatuur zullen afzonderlijk en gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht op het moment dat deze kosten verschuldigd zijn.
Bij de prijs zijn drie revisies inbegrepen. Een revisie houdt in dat opdrachtnemer een stuk tekst (van maximaal honderd woorden) dat verkeerd is uitgesproken of de verkeerde tone of voice heeft, opnieuw inspreekt. Sterke wijzigingen na opname op de eerder afgesproken tone of voice, zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever. Tekstwijzigingen achteraf worden als nieuwe opname doorberekend aan de opdrachtgever.
Opdrachtnemer zal de opdrachtgever vooraf informeren over de aard en omvang van deze extra kosten, en zal pas na akkoord van de opdrachtgever overgaan tot het uitvoeren van de vereiste aanpassingen. Het doel van deze regeling is om zowel opdrachtnemer als opdrachtgever in staat te stellen duidelijke afspraken te maken over eventuele wijzigingen, en om ervoor te zorgen dat alle aanvullende werkzaamheden worden gecompenseerd op een eerlijke en transparante manier.
Spreekfouten door opdrachtnemer worden kosteloos aangepast. Kleine afwijkingen in stemgeluid of opnameniveau zijn geen reden tot afkeuring van de opnames en tot annulering van de opdracht.
De prijzen zijn gebaseerd op opnames per script, per productietype en per uitzendmedium. Als er meerdere scripts voor één productie moeten worden opgenomen, zal er voor elk script opnieuw een prijsafspraak worden gemaakt. Als hetzelfde script voor meerdere productietypes en/of uitzendmedia wordt gebruikt, wordt ook daar een aparte prijs voor berekend.

Facturering
Na opname van de audio ontvangt de opdrachtgever een factuur. De opdrachtgever dient deze factuur binnen 28 dagen na de factuurdatum te betalen.
Indien de opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor incassokosten plus het wettelijk bepaalde kredietpercentage aan de opdrachtgever door te berekenen en de ingesproken tekst terug te vorderen en iedere publicatie te laten verwijderen. Kosten en eventuele schade die hieruit voortvloeien worden verhaald op de opdrachtgever.

Publicatie van de door opdrachtnemer ingesproken teksten is pas toegestaan na betaling van de factuur. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Ingesproken reclames/commercials hebben een gebruiksrecht (buy-out) van 1 jaar. Bij (opnieuw) gebruik van de productie na dat eerste jaar, wordt 50% van de oorspronkelijk afgesproken prijs gefactureerd. Opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer, minstens 28 dagen voor einde buy-out periode, op de hoogte te brengen van verlenging van het gebruiksrecht. Bij het nalaten van deze informatie door opdrachtgever, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de ingesproken tekst terug te vorderen en iedere publicatie te laten verwijderen. Kosten en eventuele schade die hieruit voortvloeien worden verhaald op de opdrachtgever.

Leveringstermijn
De leveringstermijn of aanleveringsdatum wordt van tevoren in overleg bepaald. Opdrachtnemer heeft het recht om af te wijken van de afgesproken leverdatum, als de opdrachtgever niet op tijd het definitieve script en/of input aanlevert.

In het geval dat de opdrachtgever de oorspronkelijk afgesproken leveringsdatum wenst te wijzigen, wordt verzocht de opdrachtgever dit tijdig en schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken. Het wijzigen van de leveringsdatum kan gevolgen hebben voor de planning en beschikbaarheid van opdrachtnemer.
Opdrachtnemer zal zich inspannen om tegemoet te komen aan dergelijke verzoeken, maar het is belangrijk te begrijpen dat eventuele wijzigingen in de leveringsdatum invloed kunnen hebben op de overeengekomen prijs en de leveringstermijn. Afhankelijk van de aard van de wijziging kan dit resulteren in herziening van de overeenkomst, prijzen, leveringstermijnen en andere relevante afspraken. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever informeren over eventuele wijzigingen en de bijbehorende impact, en zal pas na akkoord van de opdrachtgever overgaan tot het aanpassen van de overeenkomst. 

Aanlevering door opdrachtnemer
De audio is lichtelijk bewerkt, tenzij van te voren anders is overeengekomen. Bewerkt wil zeggen dat er ruisverwijdering, loudness-normalisatie en een limiter is toegepast, om de volumeniveaus juist te houden en de audio ruisvrij te maken.
Uiteraard is de audio vrij van versprekingen en worden klik-geluiden van te voren weggehaald.

Freddie te Roller behoudt zich het recht voor om geproduceerd voice-over materiaal te gebruiken ter promotie van zijn diensten, tenzij er duidelijk sprake is van vertrouwelijke informatie, of dat de opdrachtgever vooraf schriftelijk aangeeft dit niet te willen.

Nietigheid en Wijziging van Algemene Voorwaarden
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te herzien. Eventuele wijzigingen zullen van kracht worden na bekendmaking aan de opdrachtgever. Opdrachtnemer zal zich inspannen om dergelijke wijzigingen schriftelijk of elektronisch aan de opdrachtgever mede te delen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in deze voorwaarden.
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of onafdwingbaar worden geacht, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan. Opdrachtnemer zal trachten nietige of onafdwingbare bepalingen te vervangen door geldige en afdwingbare bepalingen die zoveel mogelijk hetzelfde effect hebben als de oorspronkelijke bepalingen.
Door gebruik te maken van de diensten van opdrachtnemer stemt de opdrachtgever automatisch in met de huidige versie van de algemene voorwaarden, zoals vermeld op de website van opdrachtnemer of schriftelijk gecommuniceerd.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.